Kaanon Kinnisvarabüroo andmekaitsereeglid

1. Kes Me oleme?

AS Kaanon Kinnisvara, Kaanon kinnisvarabüroo OÜ ja Kaanon Tallinn OÜ („Kaanon“ või „Meie“) nõustavad kliente kogu kinnisvara valdkonda puudutavatel teemadel. Kvaliteetse kinnisvaraalase nõuande pakkumiseks uuendame järjepidevalt oma teadmisi ning jälgime turutrende, muudatusi seadusandluses ja muid asjakohaseid infoallikaid. Kaanoni kontorid asuvad Tartus ja Tallinnas. Meie meeskonnas on nii maaklereid, hindajaid kui kutselisi hindajaid.

2. Milliseid isikuandmeid Me töötleme?

Töötleme oma klientide isikuandmeid, s.o isikute andmeid, kellega oleme sõlminud teenuslepingu. Samuti töötleme isikute isikuandmeid, kes soovivad saada Meie kliendiks või kes on pöördunud Meie poole kinnisvaraga seotud küsimusega või kelle poole pöördume lepingu sõlmimise eesmärgil (müüvad oma kinnisvara avalikus kanalis ilma piiranguta).

Töötleme isikuandmeid oma igapäevases majandustegevuses nii vastutava kui volitatud töötlejana. Oleme enamasti isikuandmete vastutav töötleja ja saame isikuandmed otse teilt („Teie“) kui tellite Meilt teenust, võtate Meiega ühendust muus küsimuses, külastate Meie veebilehte või kui soovime pöörduda Teie poole lepingu sõlmimise eesmärgil. Vastutava töötlejana määrame Me isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tingimused. 

Muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:

 1. Isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, sünnikoht, 
 2. Dokumendi andmeid, s.o andmed isikut tõendava dokumendi kohta (nt passi või ID kaardi koopia, dokumendi number, väljaandja ja kehtivus);
 3. kontaktandmeid, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel;
 4. andmed vara kohta, nt andmed kinnisvara ja seal asuva vallasvara kohta, fotod, info varal lasuvate kohustuste kohta jmt;
 5. muud ettevõtlusega seotud andmeid, näiteks osaluse kohta äriühingutes ja muud liiki juriidilistes isikutes, andmed juhtide ja muude isikute kohta, kellel on otsustav hääl, või teenuseid kasutavate või kasutada kavatsevate äriühingute esindajate kohta, samuti nende tegeliku kasusaajate andmed ning teenuseid kasutavate või kasutada kavatsevate äriühingute esindajate kontaktandmed;
Me võime Teie isikuandmeid töödelda ka volitatud töötlejana. Sel juhul töötleme isikuandmeid vastutava töötleja kirjalike juhiste kohaselt.

3. Miks Me töötleme isikuandmeid?

Me töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 1. Teenuste osutamisega seonduvalt;
 2. Lepingueelseteks läbirääkimisteks;
 3. õigusaktidest tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks, raamatupidamiskohustuse täitmiseks; 
 4. Teie päringute ja taotluste menetlemiseks;
 5. uuringute läbiviimiseks, kliendieelistuste analüüsiks ning uuringute ja analüüsi tulemuste kasutamiseks mh teenuste turustamiseks ja arendamiseks;
 6. teadete edastamiseks;
 7. Meie uudiskirjade edastamiseks;
 8. Meie teenuste reklaamimiseks.

4. Millisel õiguslikul alusel Me isikuandmeid töötleme?

Töötleme isikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega.
Peamiselt töötleme isikuandmeid Teiega sõlmitud teenuslepingu täitmiseks (Andmekaitsereeglite punkt 3(1), 3(2) ja 3(4)). Lisaks töötleme isikuandmeid ka juriidilise kohustuse täitmiseks (Andmekaitsereeglite punkt 3(3) ja 3(4)), õigustatud huvi alusel (Andmekaitsereeglite punkt 3(5), 3(6), 3(7)) ja Teie nõusoleku alusel (Andmekaitsereeglite punkt 3(8)).

5. Millistest põhimõtetest lähtume isikuandmete töötlemisel?

Lähtume põhimõttest, et igal isikul on õigus oma isikuandmete kaitsele. Suhtume Teie isikuandmetesse hoolsalt ja anname endast parima, et Teie isikuandmeid oleksid kaitstud. Mõistame, et maailm meie ümber muutub ja seetõttu analüüsime regulaarselt isikuandmete töötlemisega seotud riske ja rakendame asjakohaseid meetmeid riskide maandamiseks. 

Me töötleme isikuandmeid seaduslikult ja minimaalses vajalikus mahus. Me määrame isikuandmete töötlemiseks selged eesmärgid ja töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel. 

Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Kui Me töötleme isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, siis on nõusoleku taotlus selgelt eristatav ja sõnastatud mõistetavalt. Arvestame, et igat nõusolekut on alati õigus tagasi võtta.

Edastame isikuandmeid enda volitatud töötlejatele. Samuti ametiasutustele ja järelevalveasutusele, kellel on isikuandmete saamiseks seaduslik õigus.

Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel hoolikad ja eetilised ning hoiaksid isikuandmeid turvalisust.

Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik Meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame isikuandmed jäädavalt.

Mõistame, et Meil kehtivate andmekaitsenõuete täitmine toimub Meie töötajate kaudu. Seetõttu peame oluliseks ja panustame sellesse, et Meie töötajad teaksid ja täidaksid andmekaitsenõudeid.

6. „Küpsised“

„Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis salvestuvad veebilehekülje külastaja arvuti kõvakettale. Me kasutame oma veebilehel ”küpsiseid”, millega saate nõustuda, kui otsustate Meie veebilehte kasutada. „Küpsistes“ sisalduv informatsioon lihtsustab Teil veebilehel liikumist, aitab Meil parandada Teile pakutavaid teenuseid ja muuta neid Teie jaoks mugavamaks.

Kogume andmeid selle kohta, kuidas Te suhtlete Meie veebilehega. Peale selle võime koguda teavet Teie arvutist või seadmest, nagu näiteks IP-aadress, Teie kasutatav veebilehitseja tüüp ja versioon, veebilehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht. Neid andmeid kasutame Teile kohandatud sisu kuvamiseks ja statistilistel eesmärkidel Meie veebilehe parandamiseks.

Kui Te eelistate, et Teie isikuandmeid veebilehel ei töödeldaks, saate aktiveerida oma veebilehitseja privaatse sirvimise (private browsing) funktsiooni.

7. Millised on Teie õigused seonduvalt Teie isikuandmetega?

Teil on oma isikuandmetega seonduvalt järgmised õigused:

 1. Õigus isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid Me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh on Teil õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.
 2. Õigus isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.
 3. Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Teil on õigus võtta tagasi Meile antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 4. Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.
 5. Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).
 6. Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning Me reageerime koheselt. 
 7. Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete Meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada Isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et Me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.
 8. Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Teid teavitanud, et Me teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et automaatset otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.
 9. Kaebuse esitamine. Teil on õigus esitada Meie kohta isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).
Enam teavet oma õiguste kohta leiate isikuandmete kaitse üldmääruse 3. peatükist.

Kui soovite kasutada Teile kuuluvat õigust isikuandmete osas või esitada küsimusi andmekaitse tingimuste kohta siis palun esitage Meile vastavasisuline taotlus e-posti aadressil andmekaitse@kaanon.ee Vastame Teie taotlusele e-kirja teel reeglina mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Palun arvestage, et enne kui saame Teile väljastada Teie poolt soovitud teavet Teie Isikuandmete osas, peame kontrollima Teie isikusamasust.

8. Millistel tingimustel avalikustame Teie isikuandmeid?

Me hoiame Teie isikuandmed konfidentsiaalsena ja avaldame isikuandmeid ainult siis, kui vastav kohustus tuleneb mõnest õigusaktist. Samuti avaldame isikuandmeid

Meie volitatud töötlejatele, kellega oleme eelnevalt sõlmitud andmetöötluslepingu. 

Töötleme Isikuandmeid reeglina Euroopa majanduspiirkonna (lisaks EL-i riikidele Norra, Island ja Liechtenstein) piires. Juhul, kui Meil on vaja edastada Isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda, siis toimub edastus isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kohaselt.

9. Kui kaua säilitame Teie isikuandmeid?

Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik andmekaitsetingimustes märgitud eesmärkide saavutamiseks.

Näiteks juriidilise kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua kuni vastav juriidiline kohustus on kehtiv (nt raamatupidamise seaduses sätestatud kohustus 7.a). Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

10. Mida teha isikuandmete rikkumise korral?

Palun teavitage Meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete rikkumistest või rikkumise ohust aadressil andmekaitse@kaanon.ee . Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse väga pühendunult ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.

Otsi pakkumisi
Vali objekti tüüp
Kõik objekti tüübid
Korter
Maja
Majaosa
Suvila
Äripind
Maa